پیشخوان داروخانه چیست؟ | استاندارد ارتفاع پیشخوان داروخانه چه قدر است؟

پیشخوان داوخانه از مهم ترین بخش یک داروخانه است که همه مراجعین بعد از ورود به داروخانه به سمت آن می‌روند . در این مقاله به جزئیات صفرتاصد پیشخوان داروخانه پرداخته ایم .

ادامه مطالعه